Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp (de architect), de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats), de bouw directie controle (de architect), de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator verwezenlijking, alle interveniërende of tussenkomende partijen.


De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen binnen eenzelfde project.


Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt.


Wat je moet weten over veiligheidscoördinatie ?